Visitor > Event Calendar

Event Calendar
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวัตถุเสพติดของสถานพยาบาล
Date : 30 November 2017 - 01 December 2017
Time : 08:00-12:00 hrs.
Venue : IMPACT Exhibition Center, Phoenix 6
Type : Meeting | Seminar

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวัตถุเสพติดของสถานพยาบาล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการปกป้องพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาและอาหารอย่างถูกต้องนั้น กองควบคุมวัตถุเสพติดได้มีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคในแง่ของการให้การบริการ การกำหนดปริมาณอนุญาตการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพิจารณาการให้อนุญาตจำนวนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในทางการแพทย์

ทั้งนี้การป้องกันการรั่วไหลของวัตถุเสพติดออกสู่นอกระบบการควบคุม จะทำให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน ให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และยังเป็นการผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ถือว่าการพัฒนาทักษะและงานใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ต่อไป

Contact Event Organizer
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
มือถือ. 08 4717 0660