Visitor > Event Calendar

Event Calendar
ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล
Date : 18 May 2018 - 20 May 2018
Time : 10:00-19:00 hrs.
Venue : Challenger 2
Type : Exhibition Public

SME TRANSFORM

นิทรรศการที่ SMEs สามารถสัมผัสและเรียนรู้ผลสำเร็จนโยบายการส่งเสริม SMEs และมาตรการเสริมแกร่งสู่ยุค 4.0 พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และโอกาสการปรับเปลี่ยนธุรกิจผ่านนิทรรศการใน 6 โซน ได้แก่
1. นิทรรศการ Local Economy แนวคิดการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนภายใต้โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV)
2. นิทรรศการ High Potential Startup นำเสนอการส่งเสริมผู้ประกอบการ Startup
ตั้งแต่กระทบการพัฒนา จนประสบความสำเร็จ
3. นิทรรศการ SME Spring Up สะท้อนการดำเนินการด้านการปฏิรูปกลไกส่งเสริมช่วยเหลือ SMEs
4. นิทรรศการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs
5. นิทรรศการทางการเงิน และกิจกรรมทางการเงิน ที่เสนอมาตรการที่ช่วยสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน
6. เวทีกลาง ที่จะมอบนานาสาระความรู้เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ตลอดทั้งวัน
7. พื้นที่จัดแสดงสินค้า ที่ให้คุณได้ ช็อป กับสินค้าคุณภาพในราคาโรงงานกันอย่างจุใจจากผู้ประกอบทั่วไทย

Contact Event Organizer
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. 0 2202 4414-17
มือถือ. 06 1423 6860
อีเมล: weerapol@dip.go.th