Visitor > Event Calendar

Event Calendar
FREEDOM Convention 2019
Date : 17 January 2019 - 20 January 2019
Time : 08:00-24:00 hrs.
Venue : Arena
Type : Convention

FREEDOM Convention 2019

งานนี้จัดขึ้นสำหรับผู้จัดจำหน่ายของเครื่อข่ายตัวแทนด้านการตลาด, Qnet ซึ่งการจัดสัมมนานี้จะมีขึ้นเป็นเวลา 4 วันสำหรับผู้นำระดับสูงของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่าน

Contact Event Organizer
Royal Blue Event Services
อีเมล: manish.qvi@gmail.com