Visitor > Event Calendar

Event Calendar
งานมหกรรมการประชุมวิชาการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11
Date : 17 October 2018 - 19 October 2018
Time : 08:00-17:30 hrs.
Venue : IMPACT Forum
Type : Meeting | Seminar

EDUCA 2018 - The 11th Annual Congress for Teacher Professional Development

EDUCA มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูไทยมาต่อเนื่อง กว่า 10 ปี เราตระหนักว่า “ครู” คือ ผู้ให้ ผู้นำและผู้หล่อหลอมความแข็งแกร่งและอนาคตของ ประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา งานวิจัยทางการศึกษาระดับสากล พบว่า คุณค่าของครูถูกลดทอนลงเรื่อยๆ เช่น รายงานของ OECD ปี 2018 เรื่องการให้ คุณค่าแก่ครู และยกระดับสถานภาพของครูรวมถึงวิธีที่ชุมชนจะช่วยครูได้ (Valuing our Teachers and Raising their Status: How Communities Can Help) โดย Andreas Schleicher พบว่า คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตครูเครียดและหมดพลังในการสอน เช่นเดียวกับงานวิจัย TALIS ที่พบว่า มีครูน้อยกว่าหนึ่งในสามเชื่อว่า “อาชีพของตนมีคุณค่าในสังคม” แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาที่ส่วนใหญ่สังคมเหล่านั้นให้ “คุณค่าแก่ครู” เป็นอย่างมาก... สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ครูรู้สึกมีความสุข รู้สึกดีต่อการเป็นครู และการสอน แต่ควรส่งเสริมให้ครู รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถสูง ทำให้ครูอยากพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งต่อทักษะ การเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของ เด็กๆ ที่เป็นลูกศิษย์ของครูต่อไป ในปี 2561 นี้ EDUCA มีแนวคิดการจัดงาน คือ The Value of Teachers : คุณค่าของครู เพื่อกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึง “คุณค่าของครู” ท่ามกลาง กระแสโลกดิจิทัลที่ท้าทาย และบทบาทอันยิ่งใหญ่ของครู ที่จะเตรียมเด็กไทย ให้พร้อมสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน

Contact Event Organizer
สำนักงานเลขานุการการจัดงาน EDUCA 2018 / บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-748-7007 ต่อ 147
แฟกซ์. 02-748-7909
เว็บไซต์: www.educathai.com, www.facebook.com/educathai