Visitor > Event Calendar

Event Calendar
บ้านและสวน Select 2020 เพราะดีไซน์ที่ดี สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นได้
Date : 19 February 2020 - 23 February 2020
Time : 09:30-21:00 hrs.
Venue : Hall 9-12
Type : Exhibition Public

บ้านและสวน Select 2020 : Betterism Good Design for a Better World

งานดีไซน์แฟร์งานแรกของปีที่รวบรวมเทรนด์การออกแบบ เทรนด์เฟอร์นิเจอร์ และเอาท์ดอร์ไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกัน โดยในงานบ้านและสวนแฟร์ Select 2020 ได้รวบรวมงานออกแบบของนักออกแบบไทยที่สะท้อนแนวคิด“Betterism : Good Design for a Better World เพราะดีไซน์สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นได้” มาจัดแสดงในรูปแบบที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจสัมผัสได้ และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวคิดและเผยแพร่ผลงานออกแบบที่ดีสำหรับโลกเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นด้วยมือของคุณเองในยุคสมัยที่ตัวเลือกด้านการจับจ่ายสินค้าและบริการมีอยู่อย่างล้นเหลือในท้องตลาด ท่ามกลางการแข่งขันเรื่องการสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่าง เรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่เคยถูกมองข้ามอย่างแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ขั้นตอนการออกแบบ และกระบวนการผลิต กลับเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจ และใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการด้วยเหตุผลว่า “จะส่งผลกระทบกับใครในระหว่างทางบ้างหรือไม่”การทำธุรกิจหรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยบอกเล่าเรื่องราวที่มาที่ ไปอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องความสวยงามหรือความคุ้มค่าใดๆ การเพิ่มเหตุผลด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เป็นอีกหนึ่งข้อสำคัญของกระบวนการผลิต เช่น การเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชน การสนับสนุนฝีมือและแรงงานจากผู้ด้อยโอกาส และการเลือกใช้กระบวนการการผลิตที่รบกวนสภาพแวดล้อมและธรรมชาติน้อยที่สุด จึงเป็นการต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์หรืองานออกแบบที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปอีก ทั้งยังตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน

Contact Event Organizer
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-422-9999 ต่อ. 4134
เว็บไซต์: www.baanlaesuan.com
เฟชบุ๊ก: baanlaesuan